PEG是聚乙二醇英文名polyethylene glycol的缩写,是一种化学药品。

9004-74-4 Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 350 聚乙二醇单甲醚average M.W. 350
BJS04917789004-74-4average M.W. 350
¥254.00500g
1